Privacyverklaring Jolanda Bayens

Versie van 11 mei 2018.

U wilt online vrijelijk kunnen bewegen

Als onderneming ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

U bezoekt mijn website jolandabayens.nl voor informatie. Bij interesse meldt u zich aan of u vult mijn contactformulier in en verzend de ingevulde gegevens via mijn website. Daarbij laat u online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen zo dicht bij wat ik -onder meer- wil uitstralen met mijn website (eenvoudig, rijk, open, helder, verbindend), dat het vormgeven van deze verklaring zowaar plezierig was.

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als u een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik uw e-mailadres of telefoonnummer om contact met u op te nemen. De persoonlijke toelichting die u er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Jolanda Bayens’, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dat zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met u op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren over relevante, aan mijn werk gerelateerde zaken. Alle informatie die u per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Uw gegevens worden tevens verwerkt om informatie te versturen of u anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
  • Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
Wat gebeurt er terwijl u surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer.

Cookies – laat ze voor u werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind u hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Uw gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van de cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten dienstverlening. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor u in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Westerhonk BV
Jolanda Bayens
Zwaagdijk 278
1682 NS Zwaagdijk – Oost

KvK 37134424
www.jolandabayens.nl
info@jolandabayens.nl
06-45178477

Hartelijke groet

Jolanda Bayens

Privacy statement

You want to be able to move freely online

As a company, I am obliged to inform you about the handling of your personal data. What happens to it, for what purpose, and how it is stored and protected. This is stated in this Privacy Statement. You visit my website jolandabayens.nl for information. If you are interested, please register yourself or fill in my contact form and send the completed data via my website. You leave traces and / or personal details online.

This requires conscious information and security

This Privacy Statement should be concise, transparent, understandable and easily accessible. These values are so close to what I want to radiate with my website (simple, rich, open, clear, binding), that the design of this statement was actually pleasant.

Your data will be treated carefully, confidentially and with respect

Of course. If you request an introductory meeting via the button to the contact form, I will use your e-mail address or telephone number to contact you. The personal explanation you may mention, does not leave my mailbox. About that you can find more below.

Which personal data is it exactly?

Because you visit the website, fill in a contact form, and / or use the services of ‘Jolanda Bayens’, your personal data will be processed. These data are: first name and last name, address, phone number, e-mail address, IP address (the address from which the website was visited, ie the internet connection used) and information about your activities on the website.

Why are they requested?

To contact you and to perform the service. I logically use your name and contact details to maintain contact and inform you about relevant matters related to my work. I save all information you share by email. Information shared by telephone is not recorded in writing. Your data will also be processed in order to send information or otherwise inform you about my business activities, and to analyse visitor behaviour to improve the website.

What does not happen with your data?

Your data will not be sold to others. They are also not used to compile extensive visitor profiles, nor for decision-making based on automated processing (ie, by computer programs or systems without human intervention).

Are your data shared with third parties?

Yes, only if this is necessary due to a legal obligation or a legitimate interest such as reasonable business practice:
• tax consultant, because of access to invoices with address details
• website timetable, for the storage of data from contact forms
• Google Analytics, for the analysis of visitor data website
• Processor agreements have been concluded with these ‘processors’.

What happens while you surf?

Technical and functional cookies are used to make my website work properly and to guarantee the ease of use. In addition, general visit data is maintained via Google Analytics, including the IP address of your computer.
Cookies – let them work for you

A cookie is a small and simple text file that is stored on your computer or mobile device when you first visit a website. Via the settings of your internet browser you can opt out of cookies (no longer save), delete all previously stored information and have a notification sent when sending a cookie. Please note that some websites may not work as well if you disable all cookies.

Google Analytics – in a privacy-friendly way

This analyzes visitor and click behavior on the website. This information is stored by Google on servers in the United States and processed in reports on the functioning of the website. On the websites of Google and Google Analytics you will find their privacy policy with more information.
This collection of data is done in a privacy-friendly way; I have anonymized the last 3 digits of the IP address, ‘data sharing’ has been disabled, and no combination of other Google services with Google Analytics is used.
Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or if such third parties process the information on behalf of Google. I have no influence on this.

Your data is well secured

I take the protection of your data seriously. Your data is not stored online (‘in the cloud’), my computer is protected by suitable and effective technical measures, and the website uses a reliable SSL certificate. An SSL connection can be recognized by the lock and the word ‘safe’ for the url.

How long will your data remain?

No longer than is necessary to achieve the goals for which your data is collected. In concrete terms: the data of the clients are kept for no longer than two years after the last service received. The data of potential clients will not be retained for longer than a year if no contract is concluded. There is one exception: just like any entrepreneur, I am legally obliged to keep my records, including invoices with address details, for seven years.

Is something wrong, do you want to view your data or have it removed?
Contact me and I will make it for you, no later than within two working days. If you see a reason, you can object to the processing of your personal data and / or submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority.
Do you have tips, questions or other feedback?

Also contact us via:

Westerhonk BV
Jolanda Bayens
Zwaagdijk 278
1682 NS Zwaagdijk – Oost
KvK 37134424
www.jolandabayens.nl
info@jolandabayens.nl
06-45178477