Tarieven en zo

Openheid en helderheid zijn mijn kernwaarden. Daarom deel ik ook mijn tarieven open en eerlijk met jou. Communicatie is mijn passie en mijn core business. Bij mij geen verborgen kosten of verrassingen. Ik geloof in transparantie, zodat jij precies weet waar je aan toe bent.

 • Tarieven zijn ex 21% BTW
 • De aangegeven prijzen voor commercials zijn inclusief de buy-out
Commercial radio Prijs Commercial TV prijs Commercial online Prijs
Lokaal € 50,- Lokaal € 75 Geen preroll Tussen €200 – €250
Regionaal Op aanvraag Regionaal Tussen €100 – €150 Met preroll Tussen €500 – €850
Landelijk Tussen €400 – €600 Landelijk Tussen €500 – €850 Commercial instore €100,- per stuk

 

Elearning – instructie/uitlegvideo – audiotour – audioscriptie – bedrijfsfilm – promotie materiaal anders dan een commercial

Ik bereken de prijs aan de hand van het aantal woorden, die dan weer staan voor een bepaalde tijd. 135 seconden staat voor 1 minuut, en dat is ook mijn startprijs.

Als een tekst *gedubd moet worden ingesproken bereken ik een toeslag van 10% boven op de prijs n.a.v. het aantal woorden.

Als een tekst *lipsync moet worden ingesproken bereken ik een toeslag van 20% boven op de prijs n.a.v. het aantal woorden

1.     135 woorden (1 min) = € 100,- (startprijs)

2.     270 woorden (2 min) = € 175,- (+75)

3.     405 woorden (3 min) = € 225,- (+50)

4.     540 woorden (4 min) = € 275,- (+50)

5.     675 woorden (5 min) = € 320,- (+45)

6.     810 woorden (6 min) = € 360,- (+40)

7.     945 woorden (7 min) = € 400,- (+40)

8.     1080 woorden (8 min) = €435,- (+35)

9.     1215 woorden (9 min) = €465,- (+30

10.  1350 woorden (10 min) = € 495,- (+30)

11.  1485 woorden (11 min) = € 510,- (+15)

12.  1620 woorden (12 min) = € 525,- (+15)

13.  1755 woorden (13 min) = € 540,- (+15)

14.  1890 woorden (14 min) = € 555,- (+15)

15.  2025 woorden (15 min) = € 570,- (+15)

16.  2160 woorden (16 min) = € 585,- (+15)

17.  2295 woorden (17 min) = € 600,- (+15)

18.  2430 woorden (18 min) = € 615,- (+15)

19.  2565 woorden (19 min) = € 630,- (+15)

20.  2700 woorden (20 min) = € 645,- (+15)

21.  2835 woorden (21 min) = € 655,- (+10)

22.  2970 woorden (22 min) = € 665,- (+10)

23.  3105 woorden (23 min) = € 675,- (+10)

24.  3240 woorden (24 min) = € 685,- (+10)

25.  3375 woorden (25 min) = € 695,- (+10)

26.  3510 woorden (26 min) = € 700,- (+10)

27.  3645 woorden (27 min) = € 710,- (+10)

28.  3780 woorden (28 min) = € 720,- (+10)

29.  3915 woorden (29 min) = € 730,- (+10)

30.  4050 woorden (30 min) = € 740,- (+10)

*Dubben is een inspreektechniek waarbij ik over de bestaande tekst heen praat zodat deze direct past onder de originele animatie/film

*Lipsync is een inspreektechniek waarbij de tekst synchroon moet lopen met de monden van de personen of karakters in beeld.

IVR – VRS – telefoonmenu – maximaal 75 woorden per bericht

1.      Bericht     = €50,-

2.     Berichten = €75

3.     Berichten = €80,-

4.     Berichten = €90,-

5.     Berichten = €100,-

gaat verder in volgende kolom

 

6.     Berichten = €110,-

7.     Berichten = €120,-

8.     Berichten = €130,-

9.     Berichten = €140,-

10.  Berichten = €150,-

Door tot 100 berichten

 

 

Mededeling voor theater of evenement
€100,- per mededeling
Luisterboek
€125,- per uur schone audio: alle versprekingen en leesfouten zijn verwijderd

 

Om tot een goede prijs te komen heb ik de volgende informatie nodig:

 • Om wat voor inspreekproduct gaat het?
 • Waar wordt het uitgezonden en hoe lang?
 • Hoe lang is de tekst?
 • Moet de tekst geredigeerd worden?
 • Moet de audio-opname afgemixt worden?
 • Is er sprake van online regie?
 • Kan ik in mijn eigen studio inspreken of moet ik ergens anders heen?
 • Is er sprake van een buy-out (uitkooptoeslag/gebruikersrechten)?

 

Wat is een buy-out:

De prijs voor het inspreken van een commercial is opgebouwd uit inspreekkosten en een buy-out.

De inspreekkosten zijn eenmalig. Hierin worden meegenomen:

 • Het gebruik van mijn studio (ik heb geïnvesteerd in een akoestische inspreekruimte en zeer goede apparatuur)
 • Vaste lasten (ik moet net ls jij betalen voor gas-water-licht, verzekeringen en internet)
 • Kennis en knowhow (ik heb geïnvesteerd in coaching en opleidingen)
 • De tijd dat ik met een opdracht bezig ben.

Als je de commercial- of uitzendrechten koopt voor een voiceover project met Jolanda Bayens voiceover en stemactrice, spreek je ook af hoe lang de gebruiksrechten

duren. Dat heet buy-out. Die komt dus bovenop de inspreekkosten. Meestal gaat het om 1 jaar.

Voorbeeld: stel dat jij als klant de uitzendrechten koopt om mijn stem te gebruiken in een tv-commercial en ermee instemt dat de spot niet langer dan 1 jaar zal worden uitgezonden. De commercial is uiteraard een succes en na 1 jaar moet er een beslissing worden genomen.  In plaats van een hele nieuwe commercial te maken (wat veel meer geld kost), wil je de bestaande commercial opnieuw uitzenden. In dat geval moet je contact met mij of onze tussenpersoon opnemen, zodat ze de rechten om de spot opnieuw uit te zenden verlengd worden. Ik reken in het geval van commercials (radio – televisie – online, zowel zonder als met pré-roll – ) 50% buy-out vanaf het eerstvolgende jaar van uitzending.

Er bestaat ook de mogelijkheid om de buy-out volledig af te kopen. De klant is daarna volledig eigenaar van de opname zoals deze oorspronkelijk is ingesproken (een nieuwe commercial of ander inspreekproduct uit de originele opname knippen, is niet toegestaan).

=================================================================

For my non-Dutch speaking clients

RATES

Openness and clarity are my core values. That’s why I also share my rates openly and honestly with you. Communication is my passion and my core business. With me, there are no hidden costs or surprises. I believe in transparency, so you know exactly where you stand.

Rates are excluding 21% VAT

The indicated prices for commercials including buy-out

Commercial radio Prijs Commercial TV prijs Commercial online Prijs
Local € 50,- Local € 75 No preroll betw €200 – €250
Regional On request Regional betw €100 – €150 Preroll betw €500 – €850
National betw €400 – €600 National betw €500 – €850 Commercial instore €100,- each

 

Elearning – instructional/explanatory video – audio tour – audio transcription – corporate film – promotional material other than a commercial

I calculate the price based on the number of words, which then represent a certain duration. 135 seconds equals 1 minute, and that is also my starting price.

If a text needs to be dubbed, I calculate a 10% surcharge on top of the price based on the number of words.If a text needs to be lipsynced, I calculate a 20% surcharge on top of the price based on the number of words.

 • Dubbing is a voice technique where I speak over the existing text so that it directly fits under the original animation/film.
 • Lipsync is a voice technique where the text must synchronize with the mouths of the people or characters on screen.
 • 135 words (1 min) = €100 (starting)
 • 270 words (2 min) = €175 (+€75)
 • 405 words (3 min) = €225 (+€50)
 • 540 words (4 min) = €275 (+€50)
 • 675 words (5 min) = €320 (+€45)
 • 810 words (6 min) = €360 (+€40)
 • 945 words (7 min) = €400 (+€40)
 • 1080 words (8 min) = €435 (+€35)
 • 1215 words (9 min) = €465 (+€30)
 • 1350 words (10 min) = €495 (+€30)

 

 • 1485 words (11 min) = €510 (+€15)
 • 1620 words (12 min) = €525 (+€15)
 • 1755 words (13 min) = €540 (+€15)
 • 1890 words (14 min) = €555 (+€15)
 • 2025 words (15 min) = €570 (+€15)
 • 2160 words (16 min) = €585 (+€15)
 • 2295 words (17 min) = €600 (+€15)
 • 2430 words (18 min) = €615 (+€15)
 • 2565 words (19 min) = €630 (+€15)
 • 2700 words (20 min) = €645 (+€15)
 • 2835 words (21 min) = €655 (+€10)
 • 2970 words (22 min) = €665 (+€10)
 • 3105 words (23 min) = €675 (+€10)
 • 3240 words (24 min) = €685 (+€10)
 • 3375 words (25 min) = €695 (+€10)
 • 3510 words (26 min) = €700 (+€10)
 • 3645 words (27 min) = €710 (+€10)
 • 3780 words (28 min) = €720 (+€10)
 • 3915 words (29 min) = €730 (+€10)
 • 4050 words (30 min) = €740 (+€10)

 

 

IVR – VRS – phone menu – maximum 75 words per message

 • Message = €50
 • Messages = €75
 • Messages = €80
 • Messages = €90
 • Messages = €100
 • Continues in next column
 • Messages = €110
 • Messages = €120
 • Messages = €130
 • Messages = €140
 • Messages = €150
 • Continues up to 100 messages
 • Other
 • Message for theater or event
 • €100 per message
 • Audiobook
 • €125 per hour clean audio: all misspeaks and reading errors are removed

 

To make at a fair price, I need the following information:

 • What kind of voice-over product is it?
 • Where will it be broadcasted and for how long?
 • How long is the text?
 • Does the text need editing?
 • Does the audio recording need mixing?
 • Is there online direction?
 • Can I record in my own studio or do I need to go elsewhere?
 • Is there a buy-out (buyout surcharge/user rights)?

What is a buy-out:

The price for recording a commercial is composed of recording costs and a buy-out.

The recording costs. These include:

 • The use of my studio (I have invested in an acoustic recording space and very good equipment)
 • Fixed costs (like you, I have to pay for gas, water, electricity, insurance, and internet)
 • Knowledge and know-how (I have invested in coaching and training)
 • The time I spend on a project.

 

When you purchase the commercial or broadcast rights for a voiceover project with Jolanda Bayens voiceover and voice actress, you also agree on how long the usage rights will last. That’s called a buy-out. This comes on top of the recording costs. Usually, it’s for 1 year.

For example: suppose you, as a client, purchase the broadcast rights to use my voice in a TV commercial and agree that the spot will not be aired for longer than 1 year. The commercial is a success, and after 1 year, a decision needs to be made. Instead of creating a completely new commercial (which costs much more money), you want to re-air the existing commercial. In that case, you need to contact me or our intermediary to extend the rights to re-air the spot. In the case of commercials (radio – television – online, both with and without preroll), I charge a 50% buy-out from the next year of broadcast.

There is also the option to fully buy out the buy-out. The client then becomes the full owner of the recording as it was originally recorded (creating a new commercial or other voiceover product from the original recording is not allowed).